Month: July 2023

เรื่องน่ารู้นักธุรกิจ 6 วิธีลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ภาษีบริษัท

การเริ่มต้นธุรกิจต้องเริ่มจากการเสียภาษี เพื่อให้เรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นธรรมในสังคม การจัดการภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการทำธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจมีกำไรสูงสุดและเติบโตอย่างยั่งยืน ความรู้และความเข้าใจในเรื่องภาษีช่วยให้เรามีวิธีการจัดการกับภาษีให้เหมาะสมและลดหย่อมภาระในการเสียภาษีนั่นเอง การยื่นภาษี SMEs คืออะไร การยื่นภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (Small and Medium-sized Enterprises – SMEs) เป็นกระบวนการที่สำคัญและต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขั้นตอนในการยื่นภาษี SMEs ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศที่ธุรกิจกำลังดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนและลูกค้า ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนดในการยื่นภาษีในประเทศให้ได้มากที่สุด 6 วิธีการลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคลมีหลากหลายแบบและมีความแตกต่างไปตามกฎหมายภาษีและนิติบุคคลในแต่ละประเทศ เช่น 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสำหรับนิติบุคคลคือค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลต้องจ่ายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการอย่างปกติและสร้างรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ ค่าเช่าพื้นที่ธุรกิจ ค่าจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและตลาดสินค้า การหักค่าใช้จ่ายออกมาจากรายได้ในการคำนวณภาษีจะทำให้นิติบุคคลต้องชำระภาษีน้อยลง เนื่องจากภาษีคำนวณจากยอดกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ซึ่งอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่สามารถหักลดหย่อนภาษีอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขตามกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ 2. ค่าเสื่อมสภาพ สินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีอายุการใช้งานยาวนานอาจถูกต้องลดหย่อนภาษีเนื่องจากค่าเสื่อมราคา การลดหย่อนนี้สามารถให้กับสินทรัพย์ทางธุรกิจเช่นอาคาร รถยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ สำหรับนิติบุคคลเป็นกระบวนการลดมูลค่าของสินทรัพย์ในธุรกิจตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น ๆ หรือตามอายุการใช้งานที่กำหนดโดยกฎหมายภาษี ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญในการหักลดหย่อนภาษีในนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเสนอการสูญเสียมูลค่าของสินทรัพย์ในเวลาที่เป็นความจริง และช่วยให้บริษัทหรือนิติบุคคลมีความสมเหตุสมผลในการคำนวณภาษีอากร ตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมสภาพ: ถ้านิติบุคคลซื้อรถยนต์ใหม่ในมูลค่า 1,000,000 …

เรื่องน่ารู้นักธุรกิจ 6 วิธีลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ภาษีบริษัท Read More »

8 รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี รู้ก่อนเสียเงินฟรี

ภาษีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเกิดรายได้ของรัฐบาลและมีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคในสังคม แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีบางรายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราที่ไม่ต้องมีการเสียภาษีใดๆ นอกจากนี้ยังมีบางรายจ่ายที่ต้องทำการเสียภาษีเรียกว่าหนีไม่ได้เลยอย่างการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็คงจะหนีไม่พ้นสิทธิที่บริษัทเสียภาษีบนฐานของผลกำไรของบริษัท ในบทความนี้ เราจะมาพิจารณา 8 รายจ่ายที่ต้องห้ามทางภาษีในประเทศไทย ห้ามนำไปคิดคำนวณเป็นรายจ่ายตอนเสียภาษีเด็ดขาด เพราะผิดกฎหมาย มีหลักๆ ดังนี้ 1.เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐบาลในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาจไม่ต้องเสียภาษี 2.รายได้จากการทำกิจการธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี บางธุรกิจและกิจการอาจได้รับยกเว้นภาษีในบางกรณี อย่างเช่น การลงทุนในธุรกิจของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (BOI) หรือธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐบาล 3.รายได้จากการซื้อขายทองคำ รายได้ที่ได้รับจากการซื้อขายทองคำในรูปของทองคำชนิดต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย 4.รายได้จากการรับของขวัญและบริจาค เงินที่ได้รับจากการรับของขวัญและบริจาคที่อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดสามารถรับได้โดยไม่ต้องเสียภาษี 5.เงินเดือนและค่าจ้าง เงินเดือนและค่าจ้างที่ได้รับจากการทำงานที่มีเงื่อนไขตามกฎหมาย ส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากภาษีได้ถูกหักก่อนการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 6.การรับประโยชน์ทางสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ การรับสวัสดิการเช่น ค่าคลอดบุตร ค่าทำฟัน สวัสดิการเงินบำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐบาลในบางกรณีอาจไม่ต้องเสียภาษี 7.เงินรางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน เงินรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันต่างๆ เช่น กีฬา ศิลปะ การแสดง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียภาษี 8.เงินออมในบัญชีออมทรัพย์ เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดในธนาคารมีการยกเว้นภาษีเมื่อถอนเงินเป็นครั้งแรกไม่เกิน ฿500,000 ต่อปีภาษี สำหรับบัญชีที่อยู่ค้างไว้เกิน 7 ปีและออกให้กับคนที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ยกเว้นการเสียภาษีอากรที่แน่นอนในทุกกรณี ในการจัดการเงินและการวางแผนการเสียภาษี ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายจ่ายให้ดีว่ามาจากส่วนไหนบ้่างแยกเป็นหมวดหมู่อย่างละเอียด …

8 รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี รู้ก่อนเสียเงินฟรี Read More »

ข้อดีของโปรแกรมบัญชี AccCloud ที่กลุ่มธุรกิจ ห้ามพลาด! ช่วยจัดการระบบบัญชี ให้ธุรกิจทำงานง่ายขึ้น!

การทำธุรกิจใครว่าเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องของการทำบัญชีที่ต้องเน้นการไปที่ความแม่นยำของข้อมูล สำหรับการทำธุรกิจที่มีช่องทางการขาย หลากหลาย ต้อวขายผ่านออนไลน์ จัดสต๊อกหน้าร้าน เครียร์ออเดอร์ ที่มีการสั่งเข้ามาตลอดทั้งวัน เลยทำให้การทำงานเกี่ยวกับบัญชีค่อนข้างจะยุงยากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเครียร์บัญชีในแต่ละวัน สำหรับการวางแผน หรือส่งสรรพกรยื่นเรื่องภาษี  ทุกวันนี้เลยมีการออกแบบโปแกรมบัญชีแบบ ERP ขึ้นมา ที่ทำหน้าที่มากกว่า โปรแกรมบัญชีแบบเก่า สามารถเชื่อต่อการทำงานได้หลายแห่งพน้อมกัน รวบรวมข้อมูลและจัดเอกสารออกมาให้เป็นระเบียบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายเอกสารเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้ง  โปรแกรมบัญชี ERP AccCloud ช่วยจัดการ ? ระบบบริหารการผลิต ระบบงานก่อสร้าง ระบบการซื้อ ระบบการขาย ระบบบัญชี ระบบคลังสินค้า ระบบการเงิน ระบบภาษี ข้อดีของโปรแกรมบัญชี ERP AccCloud สำหรับธุรกิจออนไลน์ ด้วยความสามารถเชื่อมต่อ  API Lazada ,Shoppee ,Tiktok แลพ Line ได้ในที่เดียว ทำงานง่ายขึ้น เช็คสต๊อก รายรับรายจ่าย ได้ในจุดเดียว เหมะสำหรับธุรกิจทุกขนาด  1. ระบบสามารถเชื่อมโยงยอดขายจาก Lazada, shoppee, line และ …

ข้อดีของโปรแกรมบัญชี AccCloud ที่กลุ่มธุรกิจ ห้ามพลาด! ช่วยจัดการระบบบัญชี ให้ธุรกิจทำงานง่ายขึ้น! Read More »

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? สามารถจดได้ตอนไหน?

ระบบภาษีในประเทศไทย มีผลต่อธุรกิจทุกอย่างเป็นจำนวนมากธุรกิจที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจข้อกำหนดในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านภาษี เราจะพามาเจาะลึกถึงรายละเอียดว่าธุรกิจแบบใดบ้าง ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเมื่อใดที่ควรจดบันทึกขั้นตอนการจดทะเบียน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยทั่วไปธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องลงทะเบียน คือ ธุรกิจที่มีรายรับหรือรายได้จากการขายสินค้า หรือบริการเป็นยอดจำนวนเงินมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ ที่พิสูจน์ได้ว่ามีการดำเนินงาน และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน หรือก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ธุรกิจที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าอยู่ภายในราชอาณาจักร โดยมีตัวแทนอยู่ภายในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน ต้องเริ่มจดภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่ การติดตามปริมาณการขายของธุรกิจเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญ ที่ต้องใช้ประกอบในการพิจารณาว่าเมื่อใดจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นี่คือเหตุผลสำคัญที่ควรพิจารณา ตรวจสอบยอดขาย หมั่นตรวจสอบรายได้ของธุรกิจเป็นประจำ เพื่อประเมินว่าใกล้ถึงหรือเกินเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรึยัง  ติดตามการคาดการณ์ในอนาคต ถ้าคุณคาดว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตและผ่านเกณฑ์การจดทะเบียน VAT ในอนาคต เราขอแนะนำให้เริ่มกระบวนการลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตามเวลา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ถ้าคุณไม่แน่ใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดในการจดทะเบียนหรือต้องการความช่วยเหลือในการปรึกษา คาดการณ์ว่าควรจดทะเบียนเมื่อใด แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือกรมสรรพากรในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ระยะเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องทำการยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน เริ่มนับจากวันที่ธุรกิจของคุณผ่านเกณฑ์หรือทราบว่าจะเกินเกณฑ์ การทำความเข้าใจข้อกำหนดในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษี เมื่อระบุว่าธุรกิจของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ และขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือกรมสรรพากรเพื่อจัดการกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณอยากรู้ ถ้าคุณมีความกังวลในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีเราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีได้รวดเร็วและถูกต้องสนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี …

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? สามารถจดได้ตอนไหน? Read More »

ภาษีครึ่งปีคืออะไร? ใครต้องจ่าย?

ภาษีครึ่งปี คือภาษีประเภทหนึ่งที่แบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดกลางปีและงวดปลายปี ภาษีประเภทนี้มักใช้สำหรับธุรกิจ แต่ก็สามารถใช้กับบุคคลธรรมดาได้เช่นกัน ในบางประเทศ ภาษีครึ่งปีเป็นข้อบังคับสำหรับทุกธุรกิจ ในขณะที่บางประเทศเป็นข้อบังคับสำหรับธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ภาษีครึ่งปีมีผลบังคับใช้สำหรับทุกธุรกิจที่มีกำไรสุทธิมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดา แต่ต้องการแบ่งจ่ายภาษีครึ่งปี จะสามารถทำได้แค่ในบางประเทศเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น ในอินเดีย บุคคลที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 5 แสนรูปีต้องจ่ายภาษีครึ่งปี จำนวนภาษีครึ่งปีที่ชำระโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับกำไรหรือรายได้โดยประมาณสำหรับครึ่งปีแรก จำนวนภาษีที่ต้องชำระจริง อาจถูกปรับเปลี่ยนเมื่อสิ้นปี เป็นการจากรอบที่ 2 หรือรอบสุดท้ายของปี เมื่อทราบผลกำไรหรือรายได้แล้วนั้นเอง ใครที่ต้องจ่าย ภาษีครึ่งปีบ้าง โดยตามกฎหมายได้มีการกำหนดหน้าที่ให้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งถ้าถามว่าใครต้องจ่าย ก็ต้องตอบได้เลยว่า สามารถจ่ายภาีแบบครึ่งปีได้ทั้งคู่ แต่แค่มีเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายแตกต่างกันออกไปเท่านั้นเอง จำนวนภาษีครึ่งปีที่ถึงกำหนดขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้เสียภาษีและอัตราภาษีที่ใช้ ในบางกรณี การชำระภาษีครึ่งปีอาจขึ้นอยู่กับรายได้รวมของผู้เสียภาษีประจำปีโดยประมาณ ในกรณีอื่น ๆ ผู้เสียภาษีอาจต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามรายได้จริงเพิ่มเติมกับสำนักงานอีกด้วย ประโยชน์ของการชำระภาษีครึ่งปีประกอบด้วย: สามารถช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถกระจายการชำระภาษีได้ตลอดทั้งปี สามารถช่วยให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีก้อนใหญ่ในช่วงปลายปี ช่วยให้ผู้เสียภาษีมีความยืดหยุ่นในการจัดการกระแสเงินสดมากขึ้น ข้อเสียของการจ่ายภาษีครึ่งปี ได้แก่ การติดตามและจัดการการชำระภาษีสองรายการแยกกันอาจซับซ้อนกว่า มีความเสี่ยงที่รายได้โดยประมาณของผู้เสียภาษีจะไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การจ่ายภาษีเกินหรือจ่ายน้อยเกินไป ภาษีครึ่งปีนั้นเหมาะสำหรับการกระจายภาระภาษีสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้แน่ใจว่าเราชำระภาษีตรงเวลา ไม่ผิดนัด …

ภาษีครึ่งปีคืออะไร? ใครต้องจ่าย? Read More »

โปรแกรมบัญชี ERP กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันตรงไหน

โปรแกรมบัญชีเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจติดตามและจัดการธุรกรรมทางการเงินของตน โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปมีคุณสมบัติสำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงิน การสร้างรายงานทางการเงิน และจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเตรียมการคืนภาษีและจัดการบัญชีเงินเดือน  มีโปรแกรมบัญชีต่างๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งแบบคลาวด์และแบบเดสก์ท็อป โปรแกรมบัญชียอดนิยมบางโปรแกรม ได้แก่ QuickBooks, Sage Intacct และ Microsoft Dynamics 365 Business Central ถ้าจะถามว่า โปรแกรมบัญชีไหนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ขอตอบตรงนี้เลยว่า เลือกตามความต้องการของตัวเราเองหรือบริัทจะดีที่สุด  ความแตกต่าวขอวตัว ERP และ โปรแกรมบัญชี  ทั้งสองตัว  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจ แต่มีวัตถุประสงค์และความสามารถที่แตกต่างกันออกไปค่อนข้างมาก หวังว่าหลังจากที่ได้อ่านบทความทุกคนจะสามารถเข้าใจถึความแตกต่างของทั้ง 2 ตัวได้มากขึ้น  โปรแกรมบัญชี ERP   เป็นระบบที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งรวมทุกด้านของการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการบัญชี การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขาย และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยทั่วไประบบบัญชี ERP จะใช้โดยธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องจัดการการดำเนินงานที่ซับซ้อน  โปรแกรมบัญชี  เป็นระบบพิเศษที่เน้นงานบัญชี เช่น การรายงานทางการเงิน บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ และการกระทบยอดธนาคาร โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์บัญชีจะใช้โดยธุรกิจขนาดเล็กหรือแผนกภายในธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเอง วิธีเช็คให้ชัวร์ …

โปรแกรมบัญชี ERP กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันตรงไหน Read More »

Education Template

Scroll to Top