ระบบเงินเดือนและพนักงาน
Payroll – Time Management System

ป็นระบบเสริมด้านการจัดการการเข้าออกของพนักงาน พร้อมทั้ง คำนวณเงินเดือน ประกันสังคมและ ออกสลิปเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ

acc

ความสามารถระบบ

สามารถพิมพ์สรุปการจ่ายเงินเดือนได้
สามารถดู Dashboard การจ่ายเงินเดือนในแยกตาม สาขา หรือแยกตามแผนกได้
ข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างระบบ AccCloud ERP ,AccCloud POS , AccCloud Payroll
รองรับการส่งไฟล์ประกันสังคมไปยัง สำนักงานประกันสังคม

  • บันทึกทะเบียนพนักงาน
  • บันทึกค่ามาตรฐานการทำงาน
  • บันทึกการจ่ายเงินเดือน
  • นำเข้าข้อมูลการทำงานจากเครื่องแสกนนิ้วมือ
  • สามารถบันทึกเข้าออกงานจาก Mobile App เสริมได้
  • สามารถทำจ่ายผ่านไปยังระบบ ePayroll ของ SCB ได้
  • ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนจะลงบัญชีระบบ AccCloud ERP โดยอัตโนมัติ
  • ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง ภงด 1 ภงด 1ก และหัก ณ ที่จ่าย ได้
  • ผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสาร ePaySlip ได้เอง ทั้ง web และ mobile app

Education Template

Scroll to Top