ระบบบริหารการผลิต โปรแกรม MRP

ในโปรแกรมบัญชี ERP

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้มีการออกแบบระบบผลิตในหลายรูปแบบตั้งแต่ การกำหนดสูตรการผลิต โปรแกรม MRP การกำหนดขั้นตอน / รายละเอียดการผลิต การติดตามงานผลิตผ่านระบบ Andriod การคุมต้นทุนการผลิต โดยให้กับทางผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการผลิตพร้อมทั้งทราบถึงต้นทุนได้แบบ Real Time “โปรแกรม MRP ตัวช่วยในการติดตามการผลิต และคุมต้นทุนผลิตของธุรกิจคุณ”

ระบบบริหารการผลิต MRP

จุดเด่นของระบบบริหารการผลิต

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ระบบบัญชีทั่วไป ส่วนงานการซื้อขาย ไม่สัมพันธ์กับการผลิต แต่โปรแกรม AccCloud ส่วนงานบัญชีและส่วนงานผลิต มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ ใน AccCloud มี App โปรแกรม MRP สำหรับติดตามการผลิตให้เราทราบทันทีว่า การผลิตตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน โดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งระบบ PLC ในไลน์ผลิตเป็นหลักล้านบาท AccCloud มีระบบจัดรถขนส่งให้ลูกค้าและติดตามรถขนส่งด้วยเช่นกัน

กำหนดสูตรและขั้นตอน การผลิตได้หลายรูปแบบ

กำหนดสูตรและขั้นตอน
การผลิตได้หลายรูปแบบ

โปรแกรม MRP ในระบบโปรแกรมบัญชี AccCloud – ระบบสามารถบันทึกสูตรการผลิตสำหรับสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปได้ โดยใชัหลักสัดส่วนการผลิต (Proportional Production Formula) ทั้งการผลิตแบบประกอบ และ การแยกชิ้นส่วนแปรรูปรองรับการกำหนดขั้นตอนการผลิตตามสินค้าสำเร็จรูปได้หลายขั้นตอนและหลายรูปแบบ รวมถึงช่วยวางแผนการผลิตทำ Master Production Plan ให้ทันทีที่เปิดสั่งงาน

ติดตาม กระบวนการผลิตได้

ติดตาม
กระบวนการผลิตได้

ฝ่ายผลิตจะสามารถทราบได้ทันทีจาก Dashboard ผลิตว่าตอนนี้มีคำสั่งขายจำนวนกี่รายการที่ยังไม่ได้เปิด Job Order และ มี Job Order กี่รายการที่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการผลิต และ กำลังผลิตอยู่ที่ขั้นตอนใด และ ผลิตแล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวนกี่รายการ นอกจากนั้นยังสามารถดูได้ว่าตอนนี้งานผลิตที่ เปิดอยู่ที่ขั้นตอนใด

คำนวณต้นทุนการผลิตได้ทันที

คำนวณต้นทุน การผลิตได้ทันที

ทันทีที่มีการรับสินค้าจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต ระบบจะทำการคำนวณต้นทุนงานให้ทันที และต้นทุนนี้จะไปรวมกับสินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้ามา โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานต้นทุนผลิตนี้ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

เชื่อมกับ Industrial PC ได้

เชื่อมกับ
Industrial PC ได้

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม Mobile App ที่ทำงานบน Industral PC สำหรับการติดตามงานผลิต โดยจะเก็บข้อมูล Operator , เวลาที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น และ ของเสียจากการผลิต ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็น KPI ในการผลิต

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบขอซื้อ
 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานสรุปมัดจำจ่าย
 • รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามวันที่
 • รายงานยอดซื้อแยกตามเดือน
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสาขา
  และอื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

 • สรุปยอดซื้อแยกสาขา
 • สรุปยอดซื้อแยกรายเดือน
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มสินค้า
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มsupplier
 • สรุปยอดซื้อแยกรายsupplier

ความเชื่อมโยงของระบบ

ระบบผลิตโปรแกรม MRP ในโปรแกรม AccCloud ERP มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ ดังนี้

โปรแกรม MRP
เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันทีที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องสั่งผลิตเข้ามา ฝ่ายผลิตจะเห็นข้อมูลคำสั่งขายที่ฝ่ายขายป้อนเข้าทันที เช่น สินค้าที่สั่งผลิต วันที่ครบกำหนดส่งมอบ จำนวนผลิต

โปรแกรม MRP
เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดใบสั่งผลิตไปแล้ว ฝ่ายคลังจะติดตามงานผลิตได้ว่า ตอนนี้มีงานผลิตใดที่ยังไม่ได้รับของ และ เกินกำหนดส่งขอมากี่วันแล้ว

โปรแกรม MRP
เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลิตทันที ที่เปิดใบสั่งผลิต ระบบจะทำการคำนวณ MRP เพื่อดูว่าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบตัวใดมาเพื่อผลิตบ้าง และจากนั้นจะ Link สินค้านั้นไปยังใบขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

Flow การทำงาน - งานผลิต

ด้านการคลังและจัดส่ง

1. Sale Leads

 • CRM
 • Lead Tracking

2. Sale Order

 • Convert to Job Order

3. Job Order

 • BOM
 • Routing

4. ใบขอเบิกเพื่อผลิต

 • Job BOM

5. ใบจัดเตรียมวัตถุดิบ

 • สรุปรายการในใบขอเบิก

6. ใบเบิกวัตถุดิบ

 • Job BOM
 • ใบขอเบิกเพื่อผลิต

7. Production Tracking

 • Routing
 • Job Order

8. ใบขอส่งผลผลิต

 • Job BOM
 • ใบเบิกเพื่อผลิต

9. ใบรับสินค้าจากการผลิต

 • Job BOM
 • ใบเบิกเพื่อผลิต

Mobile Apps Plug In

เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและบันทึก Work In Process ติดตั้งกับเครื่อง Industrial PC ใช้ภายในโรงงาน เป็นโปรแกรมเสริมจากโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ในส่วนควบคุมกระบวนการ การผลิต ทั้งแบบ Discrete และ แบบ Continuous Line Process. ระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดเช่นผู้ใช้งาน เวลาเริ่มปฏิบัติงาน เวลาสิ้นสุดงาน เครื่องจักรที่ใช้ Process ปัจจุบัน จำนวนการรับ และ การสุญเสียตามขั้นตอนการผลิต ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เพื่อทำให้สามารถทราบถึงสถานะและติดตามการผลิตในโรงงานได้ ทันที

ระบบบริหารการผลิต โปรแกรม MRP

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม รองรับการเติบโตของธุรกิจไปกับเรา

โปรแกรมบัญชี Accloud Accounting & ERP On Cloud

Education Template

Scroll to Top