ระบบงานคลังสินค้า
Inventory System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ในระบบจะทำการควบคุมทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยที่มูลค่าใช้รูปแบบ FIFO (first in first out) ระบบสินค้า จะมีการเชื่อมโยงการรับสินค้ามาจากระบบซื้อ(ใบรับสินค้า) และ การตัด Stock ออกไปจากระบบขาย (ใบส่งของ) ในส่วนงานคลังจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ ใบขอเบิก/ใบเบิกสินค้า-วัตถุดิบ ใบขอส่งสินค้า/ใบรับสินค้าสำเร็จรูป-วัตถุดิบ ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบตรวจนับสินค้า ใบส่งของระหว่างสาขา และ ใบรับของระหว่างสาขา ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง

1

จุดเด่นของระบบบริหารการผลิต

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ดึงข้อมูลจากระบบ
Sale Order มาบันทึก
Packing Slip ได้ทันที

2

ระบบจะทำการดึงข้อมูลจาก Sale Order (เฉพาะที่มีสินค้า) มาออกใบจัดของ/Packing Slip ได้ และ จะเชื่อมโยงต่อไปยังกระบวนการจัดรถขนส่งเช่นกัน

ติดตามกระบวนการด้าน
การเบิกจ่ายในคลังสินค้าได้

3

ระบบสินค้าในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถ Setup ได้หลายหน่วยนับและระบบจะแปลงหน่วยให้อัตโนมัติในตอนทำรายการ รองรับการควบคุมสต๊อก ตามคลังสินค้าโดยคุมการรับเบิกแยกคลังสินค้าแยกสาขาพร้อมทั้งต้นทุนเช่นกัน

เชื่อมโยงกับระบบ
E-Commerce

4

หน้า Website /Lazada / Shopee สามารถเห็นยอดสต๊อกได้ทันที และ เมื่อมีคำสั่งซื้อออนไลน์เข้ามา ระบบจะทำการเช็คสต๊อกและตัดเป็นสินค้าออนไลน์ทันที

Interface กับอุปกรณ์
นับสต๊อกแบบต่างๆได้

6

สามารถใช้ Barcode ในการบันทึกรับ-จ่ายสต๊อกได้จากเครื่องยิงบาร์โค้ด หรือ กล้องมือถือผ่าน Application ก็ได้ ระบบจะสามารถบันทึกสินค้าได้ทันที

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบขอซื้อ
 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานสรุปมัดจำจ่าย
 • รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามวันที่
 • รายงานยอดซื้อแยกตามเดือน
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสาขา
  และอื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

 • สรุปยอดซื้อแยกสาขา
 • สรุปยอดซื้อแยกรายเดือน
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มสินค้า
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มsupplier
 • สรุปยอดซื้อแยกรายsupplier

ความเชื่อมโยงของระบบ

ระบบผลิตในโปรแกรม AccCloud ERP มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ ดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องสั่งผลิตเข้ามา ฝ่ายผลิตจะเห็นข้อมูลคำสั่งขายที่ฝ่ายขายป้อนเข้าทันที เช่น สินค้าที่สั่งผลิต วันที่ครบกำหนดส่งมอบ จำนวนผลิต

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดใบสั่งผลิตไปแล้ว ฝ่ายคลังจะติดตามงานผลิตได้ว่า ตอนนี้มีงานผลิตใดที่ยังไม่ได้รับของ และ เกินกำหนดส่งขอมากี่วันแล้ว

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลิตทันที ที่เปิดใบสั่งผลิต ระบบจะทำการคำนวณ MRP เพื่อดูว่าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบตัวใดมาเพื่อผลิตบ้าง และจากนั้นจะ Link สินค้านั้นไปยังใบขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

Mobile Apps Plug In

เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและบันทึก Work In Process ติดตั้งกับเครื่อง Industrial PC ใช้ภายในโรงงาน เป็นโปรแกรมเสริมจากโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ในส่วนควบคุมกระบวนการ การผลิต ทั้งแบบ Discrete และ แบบ Continuous Line Process. ระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดเช่นผู้ใช้งาน เวลาเริ่มปฏิบัติงาน เวลาสิ้นสุดงาน เครื่องจักรที่ใช้ Process ปัจจุบัน จำนวนการรับ และ การสุญเสียตามขั้นตอนการผลิต ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เพื่อทำให้สามารถทราบถึงสถานะและติดตามการผลิตในโรงงานได้ ทันที

ระบบงานคลังสินค้า

ในโปรแกรมบัญชี ERP

Education Template

Scroll to Top