ระบบควบคุมงานก่อสร้าง
Construction System

ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับรายรับ รายจ่าย ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายเกินงบ ออกเอกสาร Bill Of Quantity (BOQ), Project Planing และ ทำ Cost Break down Analysis ได้ นอกจากนั้นสามารถคุมต้นทุนการก่อสร้างได้แบบ Real Time

constraction system

จุดเด่นของระบบงานโครงการก่อสร้าง

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ระบบบัญชีทั่วไป จะไม่ครอบคลุมส่วนงานการบริการ ถึงแม้จะมีส่วนบริการก็จะไม่ครอบคลุมกระบวนการบริการ แต่โปรแกรม AccCloud ส่วนงานบัญชีและส่วนงานบริการ มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ ใน AccCloud มี App สำหรับติดตามการบริการ ตั้งแต่เปิด BOQ จนถึงรับชำระเงิน รวมถึง App ติดตามงานช่างเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้ ช่างทำงานอะไรอยู่ ที่ไหน และความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

สร้าง
Bill Of Quantity ได้

Bill Of Quantity

ระบบสามารถบันทึกรายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างอย่างละเอียด ทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ และระบบจะทำการคำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการก่อสร้างให้อัตโนมัติ

สร้าง
แผนการก่อสร้างได้

Project Plan

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud ระบบสามารถขั้นตอนการทำงาน กิจกรรมที่จะต้องทำ เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งบุคคลากรที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมด้วยหน้าจอกำหนดแผนการทำงาน (Project Planning) และสามารถติดตาามความสำเร็จของแผนงานได้แบบ Real Time และคำนวณต้นทุนจริงได้

คำนวณต้นทุน
การก่อสร้างได้

Cost

ทันที ที่มีการรับสินค้าจากการเบิกวัตถุดิบไปใช้งาน ระบบจะทำการคำนวณต้นทุนงานให้ทันที และต้นทุนนี้จะไปรวมกับโครงการก่อสร้าง โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานต้นทุนนี้ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

วางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบได้

5

ในทันที ที่มีการกำหนด BOQ แล้ว ระบบจะทำการคำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในโครงการโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด Job งาน เพื่อไปออกเอกสารใบขอซื้ออัตโนมัติ

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆ ในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

  • รายงานวางแผนการก่อสร้าง
  • รายงาน BOQ
  • รายงานต้นทุนจากการก่อสร้าง
  • รายงานประมาณการต้นทุน
  • รายงานการเบิกวัตถุดิบ
  • รายงานการรับคืนวัตถุดิบ
  • รายงานติดตามการก่อสร้าง

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

  • สรุปต้นทุนตามงาน
  • สรุปต้นทุนตามวัตถุดิบ
  • สรุปต้นทุนตามช่วงเวลา

ความเชื่อมโยงของระบบ

ระบบควบคุมงานก่อสร้างในโปรแกรม AccCloud ERP มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ ดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

หลังจากฝ่ายวิศวกรรมประเมินต้นทุนในเอกสาร BOQ ฝ่ายขายจะออกเสนอราคาพร้อมกับ BOQ ที่ได้ออกไปให้ เพื่อประมูลงาน และหลังจากที่ได้งานมาแล้วข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายคลังและฝ่ายวิศวกรรม

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

เมื่อเปิดงานอนุมัติแล้ว ฝ่ายคลังจะดึง BOQ เพื่อมาทำการขอซื้อวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในโครงการ และส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อซื้อวัตถุดิอีกทีนึง

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อจะรับคำขอซื้อมาจากฝ่ายคลังเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบเข้าสู่โครงการโดยระบบจะประมวลผล ยอดสินค้าคงเหลือให้ และส่วนที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อเข้า Stock Card

เชื่อมโยงฝ่ายวิศวกรรม

ข้อมูลจาก Bill Of Quantities จะถูกดึงมาทำในเอกสารวางแผนการก่อสร้าง (Project Plan) และ จะทำการติดตามงานจากหน้าจอ Project Plan เช่นเดียวกัน

Flow กระบวนการทำงาน

ด้านงานบริการ/ก่อสร้าง

1.ออกเอกสารประเมินงาน (BOQ)

2.ประมูลงานยื่นเสนอราคา

3.ออกเอกสารสั่งขายโครงการ

4.เปิด job โครงการ

5.ขอซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้

6.ขอเบิกวัตถุดิบตาม BOQ

7.เบิกวัตถุดิบ

 8.ติดตาม

ความคืบหน้างานช่าง

9.แจ้งหนี้
แล้วออกใบเสร็จรับเงิน

ตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม รองรับการเติบโตของธุรกิจไปกับเรา

โปรแกรมบัญชี Accloud Accounting & ERP On Cloud

Education Template

Scroll to Top