ระบบงานการเงิน
Finance System

โปรแกรมบัญชี ERP

ระบบงานการเงิน ช่วยบริหารจัดการงานด้านการเงิน ทำให้ธุรกิจและองค์กรสามารถดำเนินงานได้ราบรื่น ลดกระบวนการทำงาน มีระบบ AI คอยประมวลผลระหว่างการทำงานแบบ Real Time เชื่อมโยงกับระบบงานทำงานภายนอกด้วยระบบเชื่อมโยง API สามารถดึงข้อมูลทางการเงิน ทั้งการเงินรับ การจ่าย รองรับการซื้อ-ขายหลากหลายสกุลเงิน

1

จุดเด่นของระบบงานการเงิน

ในโปรแกรมบัญชี ERP

มี API เชื่อมโยงกับระบบภายนอกเพื่อส่งค่ามาลงบัญชี

2

โปรแกรมบัญชี AccCloud มี API มาตรฐานที่สามารถรับค่าการบันทึกบัญชีจากโปรแกรมอื่นจากภายนอก เชื่อมเข้ามาเพื่อลงสมุดรายวันได้โดยอัตโนมัติ

สามารถดึงข้อมูล จากการตั้งหนี้ ไปตัดชำระได้ ในทุกกรณี ไม่จำเป็นต้องเดินตาม Flow

3

เช่น ออกใบส่งของ อาจจะไปรับชำระในใบสำคัญรับเลยก็ได้ หรือ อาจจะไปออกใบกำกับภาษี –> วางบิล –> ใบเสร็จรับเงิน แล้วจึงมาออกใบสำคัญรับก็ได้ หรือ ไม่ออกใบเสร็จ แล้วดึงมารับชำระเลยก็ได้ กระบวนการทำงานรองรับได้หลากหลายรูปแบบ

สามารถติดตาม
กระบวนการทางการเงิน
ได้ทุกขั้นตอน

4

ในทุกหน้าจอการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเงินรับ หรือ การเงินจ่าย ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย ใบเงินสดย่อย ใบค่าใช้จ่ายอื่น ใบมัดจำรับ มัดจำจ่าย และอื่นๆ ระบบสามารถติดตามสถานะเอกสารได้จาก Dashboard ฝ่ายการเงินได้ตลอดเวลา และ ยังสามารถดูยอดลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้การค้าได้เช่นกัน

สามารถรองรับ
การซื้อ-ขาย
ได้หลากหลายสกุลเงิน

5

ในโปรแกรมรองรับการซื้อ-ขายจากต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร โดยโปรแกรมจะช่วยในการลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันที

รองรับรูปแบบการลง
บัญชีที่ซับซ้อน

6

เช่นการหักมัดจำแบบทะยอยหัก แบบแยกหัก การตั้งหนี้บางส่วนและการรับชำระจากการตั้งหนี้บางส่วน การคำนวณส่วนลดต่างๆการหัก การบวกเพิ่มในรายการรับ-จ่ายชำระในเอกสารการเงินรับ/จ่าย รวมถึงการคำนวณและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบขอซื้อ
 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานสรุปมัดจำจ่าย
 • รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามวันที่
 • รายงานยอดซื้อแยกตามเดือน
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสาขา
  และอื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

 • สรุปยอดซื้อแยกสาขา
 • สรุปยอดซื้อแยกรายเดือน
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มสินค้า
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มsupplier
 • สรุปยอดซื้อแยกรายsupplier

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานการเงิน ในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การเงินรับ และ การเงินจ่าย

โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องสั่งผลิตเข้ามา ฝ่ายผลิตจะเห็นข้อมูลคำสั่งขายที่ฝ่ายขายป้อนเข้าทันที เช่น สินค้าที่สั่งผลิต วันที่ครบกำหนดส่งมอบ จำนวนผลิต

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อและคลัง

ทันที ที่มีการรับสินค้าจากการสั่งซื้อ ฝ่ายการเงินจะสามารถดึงเอกสารรับสินค้ามาเพื่ออนุมัติลงบัญชีได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้งไปบันทึกใหม่ และยังสามารถติดตามการส่งของจาก supplier ได้เช่นเดียวกัน

เชื่อมโยงกระบวนการเบิกเงินสดย่อยทุกฝ่าย

ฝ่ายการเงินสามารถติดตามการเบิกเงิน-เคลียร์เงิน ผ่านเงินสดย่อยในกระบวนการ Advance Payment ของพนักงานแต่ละคนในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการเบิกเงินสดย่อยได้

เชื่อมโยงฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการรับ เบิกเงินในทุกฝ่ายภายในองค์กร จะสามารถผ่านขั้นตอนการอนุมัติ โดยหัวหน้างาน/ผู้บริหารได้ และสามารถดูข้อมูลสรุปทางการเงินได้ตลอดเวลา

Mobile Apps Plug In

เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและบันทึก Work In Process ติดตั้งกับเครื่อง Industrial PC ใช้ภายในโรงงาน เป็นโปรแกรมเสริมจากโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ในส่วนควบคุมกระบวนการ การผลิต ทั้งแบบ Discrete และ แบบ Continuous Line Process. ระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดเช่นผู้ใช้งาน เวลาเริ่มปฏิบัติงาน เวลาสิ้นสุดงาน เครื่องจักรที่ใช้ Process ปัจจุบัน จำนวนการรับ และ การสุญเสียตามขั้นตอนการผลิต ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เพื่อทำให้สามารถทราบถึงสถานะและติดตามการผลิตในโรงงานได้ ทันที

ระบบงานการเงิน Finance System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

Education Template

Scroll to Top