สินค้าของเรา

AccCloud Product

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP โปรแกรมบัญชีครบวงจร

ระบบการทำงานหลัก ๆ ของโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ประกอบไปด้วยการซื้อสินค้า และ บริการ ส่วนของงานซื้อสินค้าประกอบไปด้วยเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า เอกสารซื้อสินค้าเงินสด เอกสารการจ่ายมัดจำ โดยที่ระบบซื้อสินค้าจะมีการควบคุณคุณภาพของสินค้าที่รับเข้ามา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้จำหน่าย การรับสินค้ามีทั้งแบบแสดงราคาสินค้าตอนรับและไม่แสดงราคา การติดตามเอกสารสั่งซื้อได้ว่าเอกสารใดที่ยังรับไม่ครบ สามารถติดตามไปถึง Supplier ได้ว่าใบสั่งซื้อใบนี้ได้จัดส่งของมาให้หรือยัง ในส่วนของงานซื้อบริการ ประกอบไปด้วย เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับบริการ ใบซื้อบริการเป็นเงินสด และ เอกสารใบตั้งหนี้ผู้จำหน่าย โดยโปรแกรมจะทำการควบคุมด้านต้นทุนต่อ Job บริการได้

การผลิต มาได้จาก 2 ทางด้วยกันคือ การสั่งผลิตโดยตรงในโรงงาน เช่นการ Forecast โดยฝ่ายผลิต และ การรับคำสั่งผลิตมาจากฝ่ายขายผ่านใบแจ้งผลิต จากนั้นฝ่ายผลิตจะทำการเปิดใบสั่งงานผลิตโดยดูว่าวัตถุดิบใน Stock มีพอหรือไม่ หากมีไม่พอฝ่ายผลิตจะทำการแจ้งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต ระบบจะสามารถคำนวณ MRP และออกเอกสารขจอซื้อวัตถุดิบให้โดยอัตโนมัติ จากสูตรการผลิต เอกสารในระบบนี้ประกอบด้วย ใบสั่งผลิต (ใบเปิด Job) ใบเบิกวัตถุดิบ ใบรับสินค้าสำเร็จรูป ใบปิด Job งาน โดยโปรแกรมจะแสดงรายงานต้นทุนการผลิตจริงในแต่ละ Job รายงานการปันส่วนต้นทุนผลิต รายงานต้นทุนประมาณการ รายงานสินค้า/วัตถุดิบที่ผลิตในแต่ละ job และ ระบบการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบด้วยเช่นกัน

ระบบการเงินรับ

เป็นระบบที่มีความต่อเนื่องจากระบบขาย โดยทันที่ที่เกิดการขายโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะทำการตั้งหนี้ลูกหนี้การค้ารายนั้นๆ และจะทำการรับชำระผ่านระบบการเงินรับซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ นอกจากนั้นยังทางด้านการลดหนี้ หรือ เพิ่มหนี้ ตัวระบบจะมีเอกสารใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำการลดหรือเพิ่มหนี้ทั้งสินค้าและบริการได้ ระบบทำการแสดงยอดหนี้คงค้าง การ Aging ลูกหนี้ และสามารถเรียกดูประวิติการรับชำระของลูกค้าในแต่ละรายได้ โดยที่การรับชำระสามารถรับชำระแบบบางส่วนได้ในทุกเอกสาร และการรับชำระมี 3 รูปแบบคือ เงินสด เงินโอนธนาคาร และ เช็คธนาคาร โดยระบบจะทำการเชื่อมกับระบบเช็คอีกหนนึง

ระบบการเงินจ่าย

เป็นระบบที่มีความต่อเนื่องมาจากระบบการซื้อ โดยทันทีที่เกิดการซื้อขึ้นระบบจะทำการบันทึกรับสินค้า และ ดึงเอกสารรับสินค้าใบนั้นมาอนุมัติเพื่อตั้งหนี้ผู้จำหน่าย ดังนั้นเอกสารใในระบบจ่ายชำระจึงประกอบไปด้วย เอกสารใบอนุมัติตั้งหนี้ผู้จำหน่าย (บันทึกบัญชีซื้อ) ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กระบวนการปกติ จะประกอบไปด้วย เอกสารจ่ายเงินสดย่อย ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอกสารค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เอกสาร Advance payment และ การ Clearing advance payment แยกตามสาขาและแผนกด้วยเช่นกัน ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานเจ้าหนี้คงค้าง การดูรายงานแยกประเภทการจ่ายชำระ การติดตามสถานะการจ่ายชำระของบิลซื้อได้ตลอดเวลา

ระบบคลังสินค้า

ในระบบจะทำการควบคุมทั้งปริมาณ และมูลค่า โดยที่มูลค่าใช้รูปแบบ FIFO (first in first out) ระบบสินค้า จะมีการเชื่อมโยงการรับสินค้ามาจากระบบซื้อ(ใบรับสินค้า) และ การตัด Stock ออกไปจากระบบขาย (ใบส่งของ) ในส่วนงานคลังจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ ใบขอเบิก/ใบเบิกสินค้า-วัตถุดิบ ใบขอส่งสินค้า/ใบรับสินค้าสำเร็จรูป-วัตถุดิบ ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบตรวจนับสินค้า ใบส่งของระหว่างสาขา และ ใบรับของระหว่างสาขา ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง

ระบบควบคุมงานก่อสร้าง

สำหรับกิจการก่อสร้างโดยจะมีการออกเอกสาร BOQ, Project Plan สำหรับทำ Cost Structure Breakdown, และสามารถขอซื้อสินค้าตามใน BOQ ได้ นอกจากนั้นระบบจะทำการควบคุม Job งานก่อสร้าง/บริการ จากการเบิกวัตถุดิบใน BOQ และ ติดตามความคืบหน้างานผ่าน หน้าจอติดตามความคืบหน้างานได้ และสามารถทราบถึงต้นทุนงานได้ตลอดเวลา

ระบบติดตามงาน

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดตามงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆในองค์กรทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายขายมีการออกใบแจ้งผลิต ฝ่ายคลังจะสามารถเห็นเอกสารใบแจ้งผลิตจากฝ่ายขายทันทีจาก Dashboard ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายโรงงานผลิตสินค้าเสร็จ ฝ่ายคลังก็จะสามารถดึงสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จมาออกใบจัดของ Packing Slip ได้ หรือ ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ ฝ่ายคลังก็สามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อมาเพื่อบันทึกรับของได้

ระบบอนุมัติเอกสาร

ในทุกหน้าจอของโปรแกรม AccCloud ERP ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารได้ โดยการอนุมัติจะแบ่งตามวงเงิน หรือ ตามลำดับขั้นได้ การอนุมัติสามารถทำผ่าน Mobile App ได้เช่นกัน

ระบบบัญชีแยกประเภท

ในทุกหน้าจอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชี เช่นการจ่าย การรับ การตั้งหนี้ โปรแกรมจะทำการเชื่อมข้อมูลมายังบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ โดยมีเอกสารดังนี้ สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกรายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน การปิดงวดปัญชี การกลับรายการบัญชี ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี รวมถึงระบบ Pivot Accounting Balance ข้อมูลทุกรายงานสามารถ Export ไปยัง Excel ได้ทั้งหมด

ระบบสกุลเงินตราต่างประเทศ

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการซื้อขายจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ผูกกับการรับหรือ การขายสินค้าในแต่ละหน้าจอทำงาน โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินให้ทันที ที่มีการรับชำระ หรือ การจ่ายชำระ และลงบัญชีเป็น กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนให้ในทันที นอกจากนั้นโปรแกรมยังทำการปันส่วนอัตราค่าขนส่งจากต่างประเทศทั้งแบบ FOB และ CIF เข้าสู่ตัวสินค้าให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถทราบกำไรที่ตรงความจริงจากการขายสินค้าได้ตลอดเวลา และ ทราบต้นทุนผลิตที่มีความแม่นยำมากขึ้น

ระบบสินทรัพย์

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ประกอบด้วยโมดูลเสริมการทำงานด้านการควบคุมสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาแยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยในระบบสินทรัพย์ ประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้ เอกสารติดตั้งกลุ่มสินทรัพย์ เอกสารควบคุมสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ เอสารระบุประเภทของสินทรัพย์ ทะเบียนสินทรัพย์ และ การคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยที่หลังจากคำนวณค่าเสื่อมราคาแล้ว ระบบจะทำการบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ

ระบบเช็ค

13

เป็นส่วนที่เชื่อมโยงมาจากระบบการเงินรับ และ การเงินจ่าย โดยโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ระบบควบคุมเช็ครับ ประกอบด้วย เอกสารเช็ครับ เอกสาร Reconcile เช็ครับ ในส่วนของเช็คจ่ายประกอบด้วย เอกสารเช็คจ่ายและการพิมพ์เช็คจ่าย เอกสาร Reconcilie เช็คจ่าย และเอกสารการควบคุมเช็คในมือ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานสถานะเช็ครับ-จ่าย ได้ทั้งตามวันที่ Reconcile และ ตามวันที่หน้าเช็ค สามารถติดตามงานการขึ้นเช็คได้จากรายงานและ หน้าจอแสดงสถานะรายการ ซึ่งจะขึ้นเตือนให้ผู้ใช้ระบบทราบได้ว่า วันไหครบกำหนดขึ้นเช็ครายการใดเลขที่ใดบ้าง

ระบบภาษี

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ประกอบด้วยระบบงานซื้อและ งานขายที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษีเช่นภาษีซื้อและ ภาษีขาย ซึ่งเป็นส่วนนึงของระบบ ภาษีในโปรแกรมนี้อันประกอบไปด้วย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน ภพ 30 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย เอกสาร ภงด 3 3ก ภงด 53 ภงด 1 1ก ภงด 2 และ 2ก ภงด 54 เป็นต้น นอกจากนี้ในระบบยังรองรับกระบวนการภาษีซื้อรอขอคืน และการกลับบัญชี ภาษีซื้อรอขอคืนอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

การแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร

15

ทุกแบบฟอร์รายงานในระบบผู้ใช้งานสามารถ Download มาเพื่อแก้ไขได้โดยโปรแกรมเสริมที่แถมมาให้จากโปรแกรมบัญชี AccCloud.co (ฟรี… ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) การปรับแต่งแบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ทุกรูปแบบของแบบฟอร์ม สามรถใช้กับกระดาษขนาดเท่าใดก็ได้ หรือ จะหยอดฟอร์มให้ตรงกับแบบฟอร์มสำเร็จรูปของกิจการก็ได้เช่นเดียวกัน

 

** พิเศษทางบริษัทมีบริการปรับแบบฟอร์มให้กับลูกค้าทุกแบบฟอร์มฟรี – ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ภาพรวมโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

Plug In Software

โปรแกรม MRP

MRP = Material Requirement Planing ใช้สำหรับช่วยในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และ นอกจากนั้นจะยังมีระบบช่วยวางแผนการผลิตจากโปรแกรมด้วยเช่นกัน

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า

Warehouse Management System สำหรับธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า โดยที่ผู้ใช้งานสามารถให้ลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าเข้ามาบริหารจัดการและดูสต๊อกได้เองตลอดเวลา

E-Ordering System

มีระบบการเชื่อมต่อกับ Website ที่ระบบได้สร้างขึ้น โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่ง WebSite นี้เป็นของตัวเอง และใช้ Website นี้ในการขายหรือ ให้ลูกค้ามาสั่งซื้อออนไลน์ได้ และ คำสั่งขายนี้จะถูกเชื่อมย้อนกลับมาเป็นใบสั่งขายใน AccCloud อีกทีนึง

API Lazada, Shopee

สามารถเชื่อมโยงยอดขายจาก Lazada และ Shopee เข้ามาที่ระบบ AccCloud ได้ทันที ไม่ต้องมาบันทึกยอดขายซ้ำซ้อน

โปรแกรมเงินเดือน

สามารถทำการคำนวณเงินเดือน คำนวณขาด ลา มาสาย ได้โดยสามารถเชื่อมข้อมูลจากเครื่องแสกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องอ่านบัตรพนักงานได้ และ เชื่อมข้อมูลจากระบบบันทึกทำงานผ่านมือถือได้ (Coming very soon)

โปรแกรม Point Of Sale

สามารถทำการขายหน้าร้าน ผ่าน Web Application และอุปกรณ์มือถือ Andriod / iOS ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลจะเชื่อมาลงบัญชี และ ตัดสต๊อกใน AccCloud แบบ Real Time

Mobile Apps Plug In

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอนุมัติเอกสารผ่านมือถือ และสามารถเช็คสต๊อก เช็คยอดขาย เช็คลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าได้

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ตรวจเช็คสต๊อกผ่านมือถือ และ สามารถรับสินค้าจาก supplier ผ่านมือถือได้เช่นกัน

ใช้สำหรับติดตามการทำงานพนักงานขาย เชื่อมกับ Sale Leads โดยสามารถดูการพบปะลูกค้า และ สถานที่พบปะลูกค้าได้แบบ Real time ใน Google Map

ใช้สำหรับติดตามการผลิต ในไลน์ผลิต Operator สามารถบันทึกการทำงานผ่านMobile App ถึงรายละเอียดการผลิตเช่น Job , Machine , Man, Start/Fin. Time ได้ในทุก Process ผลิต โดยข้อมูลลนี้จะถูกแสดงในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP แบบ Real Time

Education Template

Scroll to Top