ระบบงานบัญชี
Accounting System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ในทุกหน้าจอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชี เช่นการจ่าย การรับ การตั้งหนี้ โปรแกรมจะทำการเชื่อมข้อมูลมายังบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ โดยมีเอกสารดังนี้ สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกรายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน การปิดงวดปัญชี การกลับรายการบัญชี ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี รวมถึงระบบ Pivot Accounting Balance ข้อมูลทุกรายงานสามารถ Export ไปยัง Excel ได้ทั้งหมด

1

จุดเด่นของระบบงานการเงิน

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ปิดงวดรายเดือน
ได้อัตโนมัติ

2

ระบบจะทำการประมวลผลปิดงวดบัญชี เข้ากำไรขาดทุนอัตโนมัติ ผู้ใช้งานแค่กดปิดงวด เท่านั้น โดยระบบจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนเอง การปิดงวดสามารถทำได้ทั้งเป็นรายเดือนและ รายปี ขึ้นกับการ setup

ตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ตลอดเวลา

3

ในทุกหน้าจอการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การจ่ายชำระ การขาย การรับชำระ ระบบจะทำการบันทึกลงแยกประเภทให้อัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการลงบันทึกบัญชก่อนได้ทันที และ ยังมีรายการตรวจสอบความถูกต้องการลงบัญชีด้วยเช่นกัน

วิเคราะห์งบได้
หลายหลายประเภท

4

ในโปรแกรมได้ผนวก คุณสมบัติของ Data Pivot เอาไว้ในการที่เราต้องการจะวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เช่น มุมงบรายเดือน รายแผนก ราย Job รายปี และ อื่นๆได้ไม่จำกัดรูปแบบ

รองรับรูปแบบการ
ลงบัญชีที่ซับซ้อน

6

เช่นการทำ Cost Center, Profit Center , Job Center ได้ในระดับของรายการ รวมถึงการลงบัญชีข้ามสาขา ข้ามแผนกระหว่างหน่วยงาน และ ยังสามารถ Cloning เอกสารที่ต้องการได้ทุกเอกสารการลงบัญชี รวมถึงการ Compare กับ Budgeting ได้ในระดับของกิจกรรม

ปิดงวดรายเดือนได้อัตเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ อัตโนมัติ

5

สามารถกำหนดงบประมาณได้ในระดับของสาขา แผนก และ กิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบงบการเงินกับ งบประมาณที่มีการใช้จริงได้

มี API เชื่อมโยงกับระบบ
ภายนอกเพื่อส่งค่ามาลงบัญชี

6

โปรแกรมบัญชี AccCloud มี API มาตรฐานที่สามารถรับค่าการบันทึกบัญชีจากโปรแกรมอื่นจากภายนอก เชื่อมเข้ามาเพื่อลงสมุดรายวันได้โดยอัตโนมัติ

รองรับกิจกรรมการควบคุม
การเบิกเงินสดย่อย

7

ระบบสามารถ ตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อให้พนักงานในแผนกเบิกไปใช้งาน และสามารถควบคุมได้ว่าในปัจจุบันมียอดใช้วงเงินไปเท่าไหร่ และ ใช้โดยพนักงานคนใด และ มีการเคลียร์เงินสดย่อยแล้วหรือยังได้

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบขอซื้อ
 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานสรุปมัดจำจ่าย
 • รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามวันที่
 • รายงานยอดซื้อแยกตามเดือน
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสาขา
  และอื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

 • สรุปยอดซื้อแยกสาขา
 • สรุปยอดซื้อแยกรายเดือน
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มสินค้า
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มsupplier
 • สรุปยอดซื้อแยกรายsupplier

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานบัญชีในโปรแกรม AccCloud ERP เป็นส่วนกลางซึ่งมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนงานในระบบ

เชื่อมโยงฝ่ายผลิต

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดงานผลิต ระบบจะวิ่งไปคำนวน Material Requirement Planing เพื่อขอซื้อวัตถุดิบและระบบจะส่งจำนวนวัตถุดิบที่จะต้องสั่งซื้อมาในเอกสารขอซื้อ เพื่อออกสั่งซื้อได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

ทันที ที่ออกใบสั่งซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าสามารถติดตามใบสั่งซื้อเพื่อดึงมาออกเอกสารรับสินค้าได้ทันที ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วน(Partial) ได้

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินจ่าย

เมื่อทำการรับสินค้าแล้ว ฝ่ายการเงินจ่ายจะทราบได้ทันที และสามารถดึงเอกสารรับสินค้ามาทำการอนุมัติลงบัญชีซื้อ และ ลงภาษีซื้อ ตั้งเจ้าหนี้ได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องจัดซื้อเข้ามา ฝ่ายจัดซื้อสามารถดึงสินค้าในใบสั่งขายมาออกขอซื้อได้ทันที

ระบบงานคลังสินค้า

โปรแกรม AccCloud ERP ได้เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีให้สามารถทำได้หลากหลายมิติโดยใช้คุณสมบัติ ของ ระบบ Micro Datawarehouse ร่วมกับ Multi Dimension OLAP เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบบสามารถทำการวิเคราะห์งบการงานได้ในหลายมิติของข้อมูลได้ (เหมือนกับการทำ Pivot ข้อมูลใน Excel)

ระบบงานการเงิน Finance System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

Education Template

Scroll to Top