ระบบงานซื้อ

Purchase System

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ประกอบไปด้วยการซื้อสินค้า และ บริการ ส่วนของงานซื้อสินค้าประกอบไปด้วยเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า เอกสารซื้อสินค้าเงินสด เอกสารการจ่ายมัดจำ โดยที่ระบบซื้อสินค้าจะมีการควบคุณคุณภาพของสินค้าที่รับเข้ามา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้จำหน่าย การรับสินค้ามีทั้งแบบแสดงราคาสินค้าตอนรับและไม่แสดงราคา การติดตามเอกสารสั่งซื้อได้ว่าเอกสารใดที่ยังรับไม่ครบ สามารถติดตามไปถึง Supplier ได้ว่าใบสั่งซื้อใบนี้ได้จัดส่งของมาให้หรือยัง ในส่วนของงานซื้อบริการ ประกอบไปด้วย เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับบริการ ใบซื้อบริการเป็นเงินสด และ เอกสารใบตั้งหนี้ผู้จำหน่าย โดยโปรแกรมจะทำการควบคุมด้านต้นทุนต่อ Job บริการได้

12

ขั้นตอน ใช้งานระบบ โปรแกรมบัญชี

ในโปรแกรมบัญชี ERP

ดึงข้อมูลจากระบบ MRP
มาออกขอซื้อได้อัตโนมัติ

13

ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากโปรแกรม MRP เข้ามาเพื่อออกใบขอซื้vอัตโนมัติ หรือ สามารถดึงวัตถุดิบจากใน BOQ เพื่อมาออกใบขอซื้อก็ได้เช่นกัน

รองรับ
รูปแบบการซื้อที่ซับซ้อน

14

เช่นการซื้อแบบรวม VAT แยกVAT ยกเว้น VAT การให้ส่วนลดหลายระดับ รวมถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ตามสินค้าที่แตกต่างกัน การดึงเอกสารมาตัดแบบ Partial การอนุมัติคำสั่งซื้อต่างๆ

รองรับ
การซื้อต่างประเทศ

15

ในโปรแกรมรองรับการซื้อจากต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร โดยโปรแกรมจะช่วยในการลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันที

ติดตามกระบวนการ
จัดซื้อได้

ติดตาม กระบวนการผลิตได้

ในทุกหน้าจอการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า หรือ ซื้อบริการ ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบมัดจำ ใบรับสินค้า ระบบสามารถติดตามสถานะเอกสารได้จาก Dashboard ฝ่ายซื้อได้ตลอดเวลา และ ยังสามารถวางแผนการจัดซื้อได้ด้วยเช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งาน ดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

 • รายงานสรุปใบขอซื้อ
 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปใบรับสินค้า
 • รายงานสรุปมัดจำจ่าย
 • รายงานสรุปกระบวนการซื้อ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสินค้า
 • รายงานยอดซื้อแยกตาม Supplier
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสถานะ
 • รายงานยอดซื้อแยกตามวันที่
 • รายงานยอดซื้อแยกตามเดือน
 • รายงานยอดซื้อแยกตามสาขา
  และอื่นๆ

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้

 

 • สรุปยอดซื้อแยกสาขา
 • สรุปยอดซื้อแยกรายเดือน
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มสินค้า
 • สรุปยอดซื้อแยกกลุ่มsupplier
 • สรุปยอดซื้อแยกรายsupplier

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานซื้อในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ 

การซื้อสินค้าและบริการ โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายผลิต

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดงานผลิต ระบบจะวิ่งไปคำนวน Material Requirement Planing เพื่อขอซื้อวัตถุดิบและระบบจะส่งจำนวนวัตถุดิบที่จะต้องสั่งซื้อมาในเอกสารขอซื้อ เพื่อออกสั่งซื้อได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

ทันที ที่ออกใบสั่งซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าสามารถติดตามใบสั่งซื้อเพื่อดึงมาออกเอกสารรับสินค้าได้ทันที ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วน(Partial) ได้

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินจ่าย

เมื่อทำการรับสินค้าแล้ว ฝ่ายการเงินจ่ายจะทราบได้ทันที และสามารถดึงเอกสารรับสินค้ามาทำการอนุมัติลงบัญชีซื้อ และ ลงภาษีซื้อ ตั้งเจ้าหนี้ได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องจัดซื้อเข้ามา ฝ่ายจัดซื้อสามารถดึงสินค้าในใบสั่งขายมาออกขอซื้อได้ทันที

ตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้าม รองรับการเติบโตของธุรกิจไปกับเรา

โปรแกรมบัญชี Accloud Accounting & ERP On Cloud

Education Template

Scroll to Top