อะไรคือ TQM และ TQM สำคัญอย่างไร

TQM หรือ Total Quality Management เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” กล่าวคือ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงานในองค์กรที่จะต้องมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ความต้องการนี้หมายถึงความต้องการ ด้านคุณภาพ ทั้งสินค้าและบริการซึ่งมาจากลูกค้าอีกทีนึง ดังนั้นTQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงานระบบที่เป็นภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

 
 

โดยวัตถุประสงค์ของ TQM มีดังนี้คือ

 

• เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน

• เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน • เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต

• เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

• เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 
 

การที่องค์กรจะลงมือทำ TQM ได้นั้นโดยทั่วไปต้องผ่านด่านของ ISO เสียก่อนดังรูป

 
 
 

*** หมายเหตุ ISO ที่สำเร็จ มักกจะมีรากฐานมาจากการวางระบบที่ดี โปรแกรมบัญชี AccCloud นับเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานของ ISO ภายในองค์กร

 
 

เราสามารถเขียนภาพของส่วนประกอบของ TQM ได้ดังภาพ

 
 
 

หากคุณมีความสนใจที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมบัญชี คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ Accloud

และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี Accloud ได้ที่ : www.acccloud.tech

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Scroll to Top