อะไรคือ TQM และ TQM สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทั้งด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆ ได้อย่างทัดเทียม การบริหารองค์กรด้วยระบบ TQM มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาขึ้นได้อย่างมั่นคง พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

TQM คืออะไร?

TQM หรือ Total Quality Management คือ ระบบการบริหารเพื่อการพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้า โดยอาศัยความร่วมมือของพนักงาน องค์กร ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการบริหารแบบ TQM มีปรัชญาว่า

"หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ"

กล่าวคือ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ทั้งด้านความต้องการ ด้านคุณภาพ ด้านสินค้าและบริการ ซึ่งมาจากลูกค้าอีกทีนึง ดังนั้น TQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงานระบบที่เป็นภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของ TQM

  • เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน
  • เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
  • เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต
  • เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การที่องค์กรจะลงมือทำ TQM ได้นั้นโดยทั่วไปต้องผ่านด่านของ ISO เสียก่อนดังรูป

 

*** หมายเหตุ ISO ที่สำเร็จ มักจะมีรากฐานมาจากการวางระบบที่ดี โปรแกรมบัญชี AccCloud นับเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานของ ISO ภายในองค์กร

 
 

เราสามารถเขียนภาพของส่วนประกอบของ TQM ได้ดังภาพ

 

ความสำคัญและประโยชน์ของ TQM

1. ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการลูกค้า

การนำ TQM ไปใช้จะช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการมากขึ้น และยินดีที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

ระบบ TQM ช่วยให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว มีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน ช่วยให้พนักงานในองค์กรดำเนิงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 

3. สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปะสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาองค์กรที่ดีเริ่มได้จากการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม TQM มีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และเป็นระบบ


4. สร้างความน่ามั่นคงให้องค์กร ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

การนำ TQM ไปใช้กับองค์กร มีผลทำให้องค์กรมีความมั่นคงทั้งในด้านการเงินและความเชื่อถือของลูกค้า


5. พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มศักยภาพของบุคลากร

TQM ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน ทำให้พวกเขามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

TQM หรือ Total Quality Management เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกกระบวนการขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก การนำ TQM มาใช้ในองค์กรสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ นวัตกรรม ความยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หากคุณมีความสนใจที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมบัญชี คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ Accloud

และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี Accloud ได้ที่ : www.acccloud.tech