AccCloud Blog

Home » Blog » Page 6
a
laptop, digital device, technology-5673901.jpg

4ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านไปยังยุค Digital (Digital Transformation)

ท่านทั้งหลาย ในช่วงเวลานี้คงจะได้ยินแต่คำว่า 4.0 สี่จุดศูนย์ อยู่เป็นประจำจนคุ้นๆหู ซึ่งเราก็ทราบเป็นอันดี (จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วว่า อ่ะไรคือ 4.0 มันดีอย่างไร??) แต่คราวนี้ประเด็นใหญ่ที่ ไม่ว่าสังคมไทย หรือ องค์กรใดๆ จะก้าวไปยังขั้นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมคืออะไร

หากพูดถึง Computer ทุกคนคงรู้จักกันดีว่า คืออุปกรณ์ช่วยในการทำงานของมนุษย์ มีทั้ง PC Computer , Notebook Computer, Tablet Computer , Mobile และ

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

มุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ [1] กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสำคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Wikipedia) มิติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Read More
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

มารู้จักกับ Google My Business กัน

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่า Google My Business คืออะไร Google My Business จริงๆแล้วก็คือบริการนึง Google ที่ช่วยสนับสนุนร้านค้าและธุรกิจท้องถิ่นให้มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ใน Google โดยการให้กิจการนั้นๆเพิ่มข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google และจะแสดงผลเมื่อมีการค้นหา

Read More
mockup, typewriter, word-5288034.jpg

องค์ประกอบของ อุตสาหกรรม 4.0

   เรามารู้จักกับองค์ประกอบของคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 กันเถอะ โดยนิยามของ อุตสาหกรรม 4.0 แล้ว หมายถึงการผลิตด้วยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ จากการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จึงต้องมีการออกแบบ function การผลิตที่ละเอียดขึ้นแบบที่มนุษย์ไมสามารถผลิตได้ เป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง

Read More
network, 5g, internet-4892118.jpg

5G คืออะไร

 ช่วงนี้เรามักจะได้ยินคำพูดกันบ่อยๆนอกเหนือจาก Thailand 4.0 ก็คือคำว่ายุค 5G  แล้ว 5G คืออะไร? 5G ก็คือเจนเนอเรชั่นที่ 5 ของการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือ (5th Generation of

Read More
space, wood, deliver-4967335.jpg

ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า

ใครคือผู้ตรวจรับสินค้า บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมคลังสินค้าจะทำการตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ โดยที่บันทึกรับสินค้า และเคลื่อนย้ายสินค้าที่ตรวจรับไปยังตำแหน่งที่เก็บสินค้า เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน Performance Criteria 1. ตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ 1.1. เอกสารนำส่งสินค้ามีการตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา ได้อย่างถูกต้อง 1.2. สินค้าที่ส่งมอบมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

Read More
audit, financial advisor, table-2823174.jpg

การสอบบัญชีและ เทคนิคในการตรวจสอบบัญชี

 การสอบบัญชี หมายถึงกระบวนการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ  วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีดังนี้ “การตรวจสอบงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญ เป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่” ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

Read More
financial, analysis, accounting-4560047.jpg

การประมาณการต้นทุนคืออะไร

เรามารู้จักความหมายของคำว่า ต้นทุนการผลิตกันก่อน ต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดว่าสินค้าจะมีราถูกหรือแพง เพราะต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ทั้ง วัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิต จึงสำคัญอย่างมากในการทำให้สินค้ามีต้นทุนต่ำลง หรือกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาด..   การประมาณการต้นทุนการผลิต 

Read More
kanban, work, work process-4051777.jpg

ระบบติดตามงานผลิตคืออะไร

Process Tracking หรือ การติดตามงานตามกระบวนการ หมายถึง การติดตามในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้ทราบถึง สถานะของการทำงานในปัจจุบันว่า เป็นเช่นไร รวดเร็ว หรือ ล่าช้าไปกว่าแผนงาน ในการติดตามงานผลิต จะต้องประกอบด้วยตัวแปรหลักๆคือ คน

Read More

Education Template

Scroll to Top