worker, grinder, factory-5736096.jpg

การบริหารจัดการ การผลิต

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 

การผลิตสินค้าเป็นการปฏิบัติการที่เป็นระบบคือ ต้องแปรรูป สิ่งป้อนเข้า กลายเป็นสิ่งออกนำไปสู่ตลาด

 

การผลิต (Production) เป็นการผลิตสินค้า มีความหมายเน้นเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้ การปฏิบัติ (Operations) เป็นกระบวนการภายในองค์การที่เกิดขึ้น โดยใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) เช่น คน เงินทุน วัตถุดิบ ฯลฯ แปลงสภาพเป็น ปัจจัยนำออก (Output)

ระบบการผลิต คือ กระบวนการในการผลิตสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีการใช้ปัจจัยการผลิต ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อเป็นสินค้า และ ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งที่นำเข้าสู่ระบบการผลิตประกอบไปด้วยวัตถุดิบ

 

กระบวนการผลิต หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่ในการนำปัจจัยการผลิตมาแปรสภาพให้เป็นสินค้า ตามที่ต้องการ วิธีการในการผลิตสินค้า การจัดลำดับการผลิต การวางแผนการผลิต และการจัดสรรกำลังคนเพื่อการผลิต โดยที่ผลผลิต หมายถึง สินค้าที่เกิดจากการแปลงสภาพ

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
โดยระบบการผลิต แบ่งเป็นสองระบบดังนี้คือ
 

– ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production) เป็นระบบการผลิตที่รวมเอาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมาเรียงไว้ตามลำดับก่อนหลังต้องทำงานร่วมกันเรียกว่า สถานีงาน สถานีงานหลาย ๆ สถานีงานเมื่อเรียงเป็นลำดับเข้าไว้ทั้งหมดแล้วเรียกว่า สายการผลิต สถานีงานสุดท้ายของสายการผลิต

 

– ระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Production) หมายถึงระบบการผลิตที่รวบรวมเอาอุปกรณ์การผลิตหรือสถานีงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า ศูนย์การทำงาน (work center) แต่ไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลังของศูนย์การทำงานไว้คงที่

 

ทั้งนี้โปรแกรมบัญชี AccCloud ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบผลิตโดยเฉพาะ ซึ่งในระบบมีทั้งการติดตั้งกระบวนการผลิต การติดตามงานผลิต รวมถึงการคำนวณต้นทุนการผลิค

 

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Education Template

Scroll to Top