Value Chain Analysis คืออะไร

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า โดยปกติแล้วจะ อาศัยหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจของความได้เปรียบ เมื่อเทียบกับคู่แข่งของพวกเขา (ตรงนี้ถ้าเทียบกับ SWOT ก็คือ ส่วน Strength นี่เอง ให้ลองตนเองเสมอว่า สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขาได้ในด้านใด 

 

ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เริ่มจาก ค้นหาโอการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานแยกในแต่ละส่วนงานได้ (ดูว่าส่วนใดสามารถปรับปรุงได้บ้าง) นอกจากนั้นการปรับปรุงต่างๆที่เกิดขึ้นจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างและ ลดได้เท่าไหร่

 

ดังนั้นกล่าวง่ายๆคือ การหาความได้เปรียบในทางด้านการบริหารจัดการต้นทุน และ การหาความได้เปรียบทางด้านการหากิจกรรมการขายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 
 
 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางด้านกิจกรรมการลดต้นทุน

 
  • ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์กิจกรรมในองค์กรให้ออกว่ามีอะไรบ้าง ตัวไหนหลัก ตัวไหนเสริม

  • ขั้นตอนที่ 2. กำหนดความสำคัญของแต่ละกิจกรรม ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

  • ขั้นตอนที่ 3. ระบุการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

  • ขั้นตอนที่ 4. หาโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมดำเนินงาน

โปรแกรมบัญชี AccCloud เป็นโปรแกรมที่มีส่วนช่วยสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลในห่วงโซ่คุณค่านี้ ดังนั้น การเริ่มต้นด้วยระบบที่ดี ย่อมนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ดีตามมาด้วย