เตรียมความพร้อมก่อนการเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็นนิติบุคคล

ทุกธุรกิจย่อมมีจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เช่น การเปิดกิจการด้วยตัวคนเดียว เป็นบุคคลธรรมดา แต่เมื่อกิจการเริ่มมีการเติบโต ขยับขยายมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนจาก บุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล อาทิเช่น ห้างหุ่นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจัดจ้าง ที่มีสเกลกว้างและใหญ่ขึ้น แต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็นนิติบุคคล ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้การดำเนินการนั้นง่ายขึ้นและไม่ติดปัญหาใดๆ

การเตรียมพร้อมการเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็นนิติบุคคล

1. การเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัท

ขั้นตอนสำคัญอยากแรกในการเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลคือการเปิดบัญชีธนาคารธุรกิจในชื่อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ บัญชีนี้จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินในนามของบริษัท การรับการชำระเงิน และการจัดการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการนี้ 

เบื้องต้นคุณจะต้องจดทะเบียนบริษัท เพื่อรับหมายเลขทะเบียนธุรกิจอย่างเป็นทางการ และเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับธนาคารเพื่อใช้เปิดบัญชี

2. การทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  เป็นส่วนสำคัญในด้านการเงินของนิติบุคคล กรณี ที่บริษัทมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องจัดการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบของกฏหมายได้กำหนดให้นิติบุคคล เมื่อมีการใช้จ่ายเงิน อาทิเช่น ค่าบริการ ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล จำเป็นที่ต้องมีการทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราที่ กรมสรรพากรได้กำหนด และดำเนินการส่งให้สรรพากร ทุกวันที่ 7 ถัดจากเดือนที่ได้มีการใช้จ่าย

3. เก็บเอกสาร ใบเสร็จซื้อ – ขาย

สำหรับการเป็นนิติบุคคลต้องเก็บข้อมูลเอกสารที่สำคัญ เพื่อใช้ในการลงรายการบัญชี เมื่อมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มีการออกส่วนของใบเสร็จการรับเงิน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการธุรกิจของเรา จำเป็นต้องมีบิลหรือใบเสร็จที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

4. การจัดทำบัญชี 

เอกสารทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็นบิลใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษีซื้อและขาย เอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกิจการธุรกิจของเรา มาจัดการทำบัญชี หรือรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งให้กับ “ผู้ทำบัญชี” เพื่อส่งให้ทำการลงบัญชี ปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินตามรอบที่กำหนด

* ผู้ทำบัญชี * : จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกฏหมาย ซึ่งอาจจะเป็นพนักงานภายในบริษัท หรือองค์กรภายนอก เช่น สำนักงานบัญชี เป็นต้น

5. การหาผู้สอบบัญชี

ข้อสุดท้าย ส่วนของผู้สอบบัญชี นิติบุคคลจะต้องมีการจัดให้มีผู้สอบบัญชี มาตรวจสอบและประเมินงบประจำปีของบริษัท ก่อนที่จะนำส่งข้อมูลกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

* ผู้สอบบัญชี * : บุคคลภายนอกบริษัท ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีงบด้านการเงินของกิจการว่ามีความถูกต้องหรือไม่

การเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลต้องเริ่ม ตั้งแต่การเปิดบัญชีธนาคารของธุรกิจไปจนถึงการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การรวบรวมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น การเก็บรักษาบันทึกการขายและการซื้ออย่างละเอียด และการขอรับบริการจากผู้ตรวจสอบบัญชี จะทำให้รากฐานทางกฎหมายและการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าถึงการเป็นนิติบุคคลแบบเต็มรูปแบบ

Education Template

Scroll to Top