AccCloud Blog

Home » Blog » Page 8
a
mark, marker, hand-516277.jpg

วิธีการลดต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

       วิธีการลดต้นทุนการผลิต 7 ประการ 1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความจำเป็น (over production) นำมาซึ่งการ Over stock ของสินค้าคงคลัง การผลิตที่มากเกินความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้า เนื่องมาจาก

Read More
worker, grinder, factory-5736096.jpg

การบริหารจัดการ การผลิต

  การผลิตสินค้าเป็นการปฏิบัติการที่เป็นระบบคือ ต้องแปรรูป สิ่งป้อนเข้า กลายเป็นสิ่งออกนำไปสู่ตลาด การผลิต (Production) เป็นการผลิตสินค้า มีความหมายเน้นเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้ การปฏิบัติ (Operations) เป็นกระบวนการภายในองค์การที่เกิดขึ้น โดยใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) เช่น

Read More

Education Template

Scroll to Top