ทุจริตทางบัญชี

6 วิธีหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชี

การทุจริตทางบัญชีเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กที่อาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะป้องกันหรือตรวจจับการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ จึงขอแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชี

การทุจริตทางบัญชี เกิดได้อย่างไร ?

วิธีการต่างๆ มากมายที่นักบัญชีสามารถใช้ในการทุจริตทางบัญชีได้

 • การบันทึกรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • การซ่อนหรือทำลายเอกสารสำคัญ
 • การใช้บัญชีปลอมเพื่อซ่อนรายได้หรือค่าใช้จ่าย
 • การสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอกเพื่อกระทำการทุจริต

ผลกระทบของการทุจริตทางบัญชีต่อองค์กร

การทุจริตทางบัญชีสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ในหลายๆ ด้าน เช่น

 • ทำให้ธุรกิจสูญเสียรายได้และกำไร
 • ทำให้ธุรกิจเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
 • ทำให้ธุรกิจถูกดำเนินคดีและต้องเสียค่าปรับ
 • ทำให้ธุรกิจล้มละลาย

6 วิธีหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชี

เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตทางบัญชีของนักบัญชี ธุรกิจควรดำเนินการดังนี้

1. สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันการทุจริตได้โดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน การแยกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

2. ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจพบการทุจริตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

3. ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีความปลอดภัย

ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีความปลอดภัยจะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบัญชีโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. ให้การอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตทางบัญชี 

การให้การอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตทางบัญชีจะช่วยให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อสัตย์และความโปร่งใส

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อสัตย์และความโปร่งใสจะช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานการทุจริตที่ตนพบเห็น

6. มีช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานการทุจริตได้อย่างปลอดภัย

ธุรกิจควรมีช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานการทุจริตได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือการสูญเสียงาน

ดังนั้น การทุจริตทางบัญชีเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างมาก แต่ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการทุจริตได้โดยการดำเนินการตามวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech

รวมกฎหมายบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่นักบัญชีควรรู้ไว้

กฎหมายบัญชีเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

กฎหมายบัญชีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ

กฎหมายบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่

 • พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 • พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2534
 • พระราชบัญญัติการค้าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นักบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายบัญชีเหล่านี้ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างกฎหมายบัญชีที่นักบัญชีควรรู้ไว้

 • พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

 • พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พ.ศ. 2535

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ นักบัญชีต้องคำนวณภาษีเงินได้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมากเกินไป

 • พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ศ. 2534

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าเมื่อขายสินค้าหรือบริการ นักบัญชีต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากเกินไป

 • พระราชบัญญัติการค้าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กฎหมายนี้กำหนดให้ธุรกิจที่ต้องการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ นักบัญชีต้องจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้

 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ นักบัญชีต้องจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้

ดังนั้น กฎหมายบัญชีเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง นักบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายบัญชีเหล่านี้ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการทำงานตรงกับความต้องการที่สำนักงานบัญชีต้องการในการทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี หรือรูปแบบบัญชีที่ไร้ขีดจำกัด เราขอแนะนำ “โปรแกรมบัญชี” ที่จะช่วยจัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับภาษีและบัญชีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนใจเข้าใช้บริการโปรแกรมบัญชี AccCloud สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : acccloud.tech  

Education Template

Scroll to Top