Manufacturing System

Home » Product » Manufacturing System
a

จุดเด่นระบบงานผลิต

ระบบผลิตในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

โปรแกรมบัญชี AccCloud

สามารถกำหนดสูตรและขั้นตอนการผลิตได้หลายรูปแบบ

ในระบบสามารถบันทึกสูตรการผลิตสำหรับสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปได้โดยใชัหลักสัดส่วนการผลิต (Proportional Production Formula) ทั้งการผลิตแบบประกอบ และ การแยกชิ้นส่วนแปรรูปรองรับการกำหนดขั้นตอนการผลิตตามสินค้าสำเร็จรูปได้หลายขั้นตอนและหลายรูปแบบ รวมถึงช่วยวางแผนการผลิตทำ Master Production Plan ให้ทันทีที่เปิดสั่งงาน

สามารถติดตามกระบวนการผลิตได้

ฝ่ายผลิตจะสามารถทราบได้ทันทีจาก Dashboard ผลิตว่าตอนนี้มีคำสั่งขายจำนวนกี่รายการที่ยังไม่ได้เปิด Job Order และ มี Job Order กี่รายการที่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการผลิต และ กำลังผลิตอยู่ที่ขั้นตอนใด และ ผลิตแล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวนกี่รายการ  นอกจากนั้นยังสามารถดูได้ว่าตอนนี้งานผลิตที่ เปิดอยู่ที่ขั้นตอนใด

สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้ทันที

ทันที ที่มีการรับสินค้าจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต ระบบจะทำการคำนวณต้นทุนงานให้ทันที และต้นทุนนี้จะไปรวมกับสินค้าสำเร็จรูปที่รับเข้ามา โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานต้นทุนผลิตนี้ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

เชื่อมกับ Industrial PC ได้

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม Mobile App ที่ทำงานบน Industral PC สำหรับการติดตามงานผลิต โดยจะเก็บข้อมูล Operator , เวลาที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น และ ของเสียจากการผลิต ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็น KPI ในการผลิต

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานการผลิตประกอบด้วย

  • รายงานวางแผนการผลิต
  • รายงาน Work In Process
  • รายงานต้นทุนจากการผลิต
  • รายงานประมาณการต้นทุนผลิต
  • รายงานการเบิกวัตถุดิบ
  • รายงานการรับสินค้าสำเร็จรูป
  • รายงานการรับเบิกจากใบสั่งผลิต
  • รายงานติดตามการผลิต

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การผลิตไว้ดังนี้
– สรุปยอดผลิตแยกตามเครื่องจักร
– สรุปยอดผลิตแยกตาม Operator
– รายงานสรุปต้นทุนผลิตแยกรายเดือน

document, graph, report-2034326.jpg

ความเชื่อมโยงของระบบ

ระบบผลิตในโปรแกรม AccCloud ERP มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้าที่ต้องสั่งผลิตเข้ามา ฝ่ายผลิตจะเห็นข้อมูลคำสั่งขายที่ฝ่ายขายป้อนเข้าทันที เช่น สินค้าที่สั่งผลิต วันที่ครบกำหนดส่งมอบ จำนวนผลิต

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

เมื่อฝ่ายผลิตเปิดใบสั่งผลิตไปแล้ว ฝ่ายคลังจะติดตามงานผลิตได้ว่า ตอนนี้มีงานผลิตใดที่ยังไม่ได้รับของ และ เกินกำหนดส่งขอมากี่วันแล้ว

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลิตทันที ที่เปิดใบสั่งผลิต ระบบจะทำการคำนวณ MRP เพื่อดูว่าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบตัวใดมาเพื่อผลิตบ้าง และจากนั้นจะ Link สินค้านั้นไปยังใบขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

Mobile Apps Plug In

AccCloud Production Monitoring

เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและบันทึก Work In Process ติดตั้งกับเครื่อง Industrial PC ใช้ภายในโรงงาน เป็นโปรแกรมเสริมจากโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ในส่วนควบคุมกระบวนการ การผลิต ทั้งแบบ Discrete และ แบบ Continuous Line Process.
ระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดเช่นผู้ใช้งาน เวลาเริ่มปฏิบัติงาน เวลาสิ้นสุดงาน เครื่องจักรที่ใช้ Process ปัจจุบัน จำนวนการรับ และ การสุญเสียตามขั้นตอนการผลิต
ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เพื่อทำให้สามารถทราบถึงสถานะและติดตามการผลิตในโรงงานได้ ทันที

Education Template

Scroll to Top