Finance System

Home » Product » Finance System
a

จุดเด่นระบบงานการเงิน

ระบบงานการเงินในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

consultant, office, business-779590.jpg

มี API เชื่อมโยงกับระบบภายนอกเพื่อส่งค่ามาลงบัญชี

โปรแกรมบัญชี AccCloud มี API มาตรฐานที่สามารถรับค่าการบันทึกบัญชีจากโปรแกรมอื่นจากภายนอก เชื่อมเข้ามาเพื่อลงสมุดรายวันได้โดยอัตโนมัติ 

สามารถดึงข้อมูลจากการตั้งหนี้ไปตัดชำระได้ในทุกกรณี ไม่จำเป็นต้องเดินตาม Flow

เช่น ออกใบส่งของ อาจจะไปรับชำระในใบสำคัญรับเลยก็ได้ หรือ อาจจะไปออกใบกำกับภาษี –> วางบิล –> ใบเสร็จรับเงิน แล้วจึงมาออกใบสำคัญรับก็ได้ หรือ ไม่ออกใบเสร็จ แล้วดึงมารับชำระเลยก็ได้ กระบวนการทำงานรองรับได้หลากหลายรูปแบบ

สามารถติดตามกระบวนการทางการเงินได้ทุกขั้นตอน

ในทุกหน้าจอการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเงินรับ หรือ การเงินจ่าย ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย ใบเงินสดย่อย ใบค่าใช้จ่ายอื่น ใบมัดจำรับ มัดจำจ่าย และอื่นๆ ระบบสามารถติดตามสถานะเอกสารได้จาก Dashboard ฝ่ายการเงินได้ตลอดเวลา และ ยังสามารถดูยอดลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้การค้าได้เช่นกัน

สามารถรองรับการซื้อ-ขายได้หลากหลายสกุลเงิน

ในโปรแกรมรองรับการซื้อ-ขายจากต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร โดยโปรแกรมจะช่วยในการลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันที

รองรับรูปแบบการลงบัญชีที่ซับซ้อน

เช่นการหักมัดจำแบบทะยอยหัก แบบแยกหัก การตั้งหนี้บางส่วนและการรับชำระจากการตั้งหนี้บางส่วน การคำนวณส่วนลดต่างๆการหัก การบวกเพิ่มในรายการรับ-จ่ายชำระในเอกสารการเงินรับ/จ่าย รวมถึงการคำนวณและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานคลังสินค้าประกอบด้วย

 • รายงานสรุปลูกหนี้การค้า
 • รายงานการ์ดลูกหนี้
 • รายงาน Aging ลูกหนี้
 • รายงานสรุปใบลดหนี้
 • รายงานสรุปใบเพิ่มหนี้
 • รายงานสรุปเอกสารวางบิล
 • รายงานสรุปเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • รายงานสรุปเอกสารใบสำคัญรับ
 • รายงานสรุปเอกสารใบรายรับอื่นๆ
 • รายงานสรุปภาพรวมเอกสารการเงินรับ
 • รายงานสรุปเจ้าหนี้กาาค้า
 • รายงานสรุปการ์ดเจ้าหนี้
 • รายงานสรุปอายุเจ้าหนี้
 • รายงานสรุปเอกสารใบลดหนี้
 • รายงานสรุปเอกสารใบเพิ่มหนี้
 • รายงานสรุปภาพรวมเอกสารการเงินจ่าย

DashBoard

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การเงินไว้ดังนี้
– สรุปสถานะการเงิน
– สรุปแผนการรับชำระ + การจ่ายชำระจากเอกสาร
– สรุปงบทดลอง

document, graph, report-2034326.jpg

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานการเงิน ในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การเงินรับ และ การเงินจ่าย โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ฝ่ายขายออกใบสั่งขายสินค้า ฝ่ายการเงินจะทราบถึงเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมออกใบกำกับได้ทันที และสามารถติดตามสินค้าที่ยังไม่เปิดบิลได้

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อและคลัง

ทันที ที่มีการรับสินค้าจากการสั่งซื้อ ฝ่ายการเงินจะสามารถดึงเอกสารรับสินค้ามาเพื่ออนุมัติลงบัญชีได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้งไปบันทึกใหม่ และยังสามารถติดตามการส่งของจาก supplier ได้เช่นเดียวกัน

เชื่อมโยงกระบวนการเบิกเงินสดย่อยทุกฝ่าย

ฝ่ายการเงินสามารถติดตามการเบิกเงิน-เคลียร์เงิน ผ่านเงินสดย่อยในกระบวนการ Advance Payment ของพนักงานแต่ละคนในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการเบิกเงินสดย่อยได้

เชื่อมโยงฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการรับ เบิกเงินในทุกฝ่ายภายในองค์กร จะสามารถผ่านขั้นตอนการอนุมัติ โดยหัวหน้างาน/ผู้บริหารได้ และสามารถดูข้อมูลสรุปทางการเงินได้ตลอดเวลา

Mobile Apps Plug In

AccCloud Approve on Mobile

 • โปรแกรม AccCloud Mobile เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ใช้สำหรับการอนุมัติเอกสาร การเรียกดูยอดขาย การเรียกดูสินค้าคงคลัง การออกใบเสนอราคาผ่านอุปกรณ์มือถือ
  ผู้ใช้งานสามารถ config ค่าเริ่มต้นเช่นสิทธิ์การใช้งาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูลสินค้าจาก โปรแกรมบัญชี acccloud แล้ว นำค่าเริ่มต้นมาใช้งานต่อที่โปรแกรม AccCloud mobile ทันที

Education Template

Scroll to Top