Implementation Services

Home » Implement
a

3 ขั้นตอนการขึ้นระบบง่ายๆ

1. อบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน

หลังจากที่เริ่มใช้ระบบ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งานอบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัสบัญชี ยอดยกมาสินค้า ยอดยกมาลูกหนี้ ยอดยกมาเจ้าหนี้ และ รหัสสินทรัพย์ ใน File Excel Format ของโปรแกรม จากนั้นจะให้ทางผู้ใช้งานไปจัดเตรียมข้อมูล และทางผู้วางระบบจะทำการตรวจสอบและนำเข้าให้

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP
โปรแกรมบัญชี AccCloud

2. ปรับแบบฟอร์ม

หลังจากที่เริ่มใช้ระบบ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งานอบรมวิธีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัสบัญชี ยอดยกมาสินค้า ยอดยกมาลูกหนี้ ยอดยกมาเจ้าหนี้ และ รหัสสินทรัพย์ ใน File Excel Format ของโปรแกรม จากนั้นจะให้ทางผู้ใช้งานไปจัดเตรียมข้อมูล และทางผู้วางระบบจะทำการตรวจสอบและนำเข้าให้

3. อบรมการใช้งานโปรแกรมและขึ้นระบบ

ในขั้นตอนนี้ ผู้วางระบบจะนัดผู้ใช้งาน อบรมการใช้งานตาม มาตรฐานของการทำงานซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้วางระบบจะประยุกต์โปรแกรมให้สอดคล้องกับธุรกิจของผู้ใช้งาน จนถึงการวางรูปแบบการเรียกรายงานที่เหมาะสมกับกิจการด้วยเช่นกัน

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

การดูแลหลังการขาย

ทางบริษัท มีทีม Support Online ผ่าน Line @acccloud ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ติดอยู่ได้ตลอดเวลา

Education Template

Scroll to Top